Nhà sàn

Nhà sàn

Phòng cộng đồng

Phòng cộng đồng

Nhà sàn có thể phục vụ đoàn có số lượng từ 15 – 30 thành viên.

Xem phòng